ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:  

1. Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης.

2. Φωτοτυπία της σελίδας των εμβολίων από το Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού.

3. Αντίγραφο δελτίων ταυτότητας γονέων/κηδεμόνων

4. Βεβαίωση υγείας νηπίου

5. Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα περί ασφαλούς μετακίνησης νηπίου

6. Υπεύθυνη δήλωση παιδιάτρου

7. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνης γνώμης

Για τα παιδιά με ξένη υπηκοότητα θα πρέπει να υπάρχουν επιπλέον :

1. Άδεια παραμονής των γονέων.
2. Πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο μεταφρασμένο και επικυρωμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών.

  • Ραντεβού τηλεφωνικά ή μέσω email Δευτέρα με Παρασκευή 9:00 π.μ με 16:30

Εγγραφές image